Home Up ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΕΣ 1821 &  Μ. ΡΕΥΜΑ

Τα κείμενα της Ντροπής

    Home Up

  

ΕΛΛΗΝΕΣ κατά ΡΩΜΗΩΝ  και ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Οι συνεχείς επιθέσεις κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκ μέρους των «διαφωτιστών» και των διαδόχων των, είναι μία μεγάλη υπόθεσις που διαρκεί εδώ και διακόσια χρόνια. Ας ρίξουμε όμως μία ματιά στην εποχή εκείνη του «ελληνικού διαφωτισμού» που στην ουσία σκότος και έρεβος ήταν και ζοφερά πανεσπεροπαννυξία.

Οι ρίζες φθάνουν στον ΙΖ' αιώνα. Στην Γαλλία του άθεου Βολταίρου και την κατόπιν Γαλλική Επανάσταση (1789). Μέσα στα σκοτάδια της απόλυτης «ελέω Θεού» μοναρχίας που επικρατούσε σ' όλα τα κράτη της Ευρώπης, οι εξαγγελίες ισότης, ελευθερία, αδελφοσύνη ήχησαν σαν καμπάνες χαρμόσυνες για όλους τους λαούς. Χύθηκε πολύ αίμα ως ότου διαπιστώσουν μετά πολλής λύπης ότι μερικοί έγιναν πιο ίσοι από τους ίσους, πιο ελεύθεροι από τους ελεύθερους και οι αετονύχηδες πιο αδελφοί από τους αδελφούς. Εμάς εδώ κυρίως μας ενδιαφέρει το ότι ο διαφωτισμός είχε σαφώς αντιχριστιανικό πνεύμα. Όμως στην παγίδα αυτή έπεσε ο Κοραής και όλοι οι ομόφρονες του. Οι μασονικές στοές ήσαν οι νέοι ναοί απ’ όπου εξεπορεύοντο αυτές οι ολέθριες ιδέες.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανησύχησε. Έχοντας την ευθύνη της διαποιμάνσεως του λαού του Θεού εξαπέλυσε εγκυκλίους, εκήρυξε, αντέδρασε. Κι έτσι εξηγείται το μίσος των «ελλήνων διαφωτιστών» εναντίον του εθνομάρτυρα Γρηγορίου του Ε'. Δεν τον μισούν γιατί αφόρισε την επανάσταση του 1821. Ξέρουν ότι αυτό ήταν αναγκαίος ελιγμός. Απλώς το θέτουν ως προπέτασμα καπνού για τους αδαείς. Τον μισούν γιατί πρώτος αυτός ή τουλάχιστον ήταν από τούς πρώτους, που αντελήφθησαν τους καταχθόνιους σκοπούς των «διαφωτιστών». Εξαπέλυσε εγκυκλίους, ίδρυσε το πατριαρχικό τυπογραφείο, εξέδωσε βιβλία, έγινε ο πρωταγωνιστής εναντίον του άθεου «διαφωτισμού». Έγινε ο κυματοθραύστης που συνεκράτησε τα μανιασμένα κύματα τής δυτικής «αμαυρότητος». Κι' επειδή δεν κατώρθωσαν να αλώσουν το άπαρτο κάστρο της Εκκλησίας, άρχισαν τις συκοφαντίες.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ (1806)

α΄ ΣΤΑΣΙΣ

Ας έλθουμε τώρα στο κατά Κοραή Ευαγγέλιο. Την Ελληνική Νομαρχία. (1806). Εδώ τα πράγματα χρειάζονται γερά νεύρα για να μη σπάσετε την οθόνη του υπολογιστή σας. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τα όσα βορβορώδη γράφθηκαν εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας γενικότερα. Αυτά όλα μας ερμηνεύουν την σημερινή μας κακοδαιμονία. Ξεκινάμε λοιπόν και ο Θεός βοηθός :

Ω συ μιαρά Σύνοδος της Κων/πόλεως, εις τι ομοιάζεις; Ήθελα να ξεύρω από σε τώρα όπου σε ερωτώ, εις τι, λέγω, ομοιάζεις τους ιερούς και θείους αποστόλους του λόγου της σοφίας του Ιησού Χριστού; Ίσως στην αφιλοκέρδεια, όπου εκείνοι εκήρυττον; Άλλ’ εσύ είσαι γεμάτη από χρήματα, όπου καθημερινώς κλέπτεις από τους ταλαίπωρους χριστιανούς. Ίσως την εγκράτεια και χαλιναγωγία των παθών; Άλλ’ εις ποίον μεγάλον ξεφάντωμα δεν ευρίσκεται μέρος από τους συγκλήτους σου, και ποιος από αυτούς δεν λατρεύει δύο και τρεις αρχόντισσας με άκραν αναισχυντίαν και σχεδόν φανερά;

Μήπως τούς ομοιάζεις εις την ευλάβειαν των προς την θρησκείαν; Αλλά ποιος δεν γνωρίζει την άκραν ανευλάβειάν σου και ποίος δεν ηξεύρει πόσον γελοιωδώς και χλευαστικώς εκτελείς τας ιερουργίας; Εις τι λοιπόν τους ομοιάζεις; Εις την φιλανθρωπότητα; Εσύ τους πτωχούς δεν καταδέχεσαι ούτε καν να τους δής, ουχί δε να τους βοηθήσης. Η λύσσα σου δια τα χρήματα είναι απερίγραπτος. Τους ομοιάζεις ίσως εις την φιλαδελφότητα, εις την ομόνοια, εις την επάλληλον αγάπην; Αλλά ποίος δεν γνωρίζει πόσον προσπαθεί ο ένας να βλάψη τον αλλον; Εις τι λοιπόν τους ομοιάζεις;

Βέβαια, εις ουδέν. Ω της δυστυχίας σας άνθρωποι βάρβαροι και μωροί. Επρεπε νά ξαναγυρίσει ο Χριστός, δια να σας φωτίση, επειδή εσείς ούτε καν στοχάζεστε να ανοίξητε ποτέ εν βιβλίο, δια να λαμπρύνητε τον εσκοτισμένο σας νούν.

Συ, λοιπόν, ω Σύνοδος, αγκαλά και να φέρεις τους τίτλους της αγιωσύνης και τα σημεία της αρετής, ουχί, ουχί, ποσώς δεν ομοιάζεις τα υποκείμενα, όπου προσπαθείς να παρησιάσης. Συ είσαι μία μάνδρα λύκων, όπου δεν υπακούεις τον ποιμένα σου και κατατρώγεις τα αθώα και πολλά ήμερα πρόβατα της ορθοδόξου εκκλησίας....

Στην Κωνσταντινούπολιν, λοιπόν, ευρίσκεται ο πατριάρχης και η Σύνοδος. Ο πρώτος ονομάζεται οικουμενικός. Και αν άλλο δεν σημαίνει αυτός ο γελοιώδης τίτλος μαζί με τους τόσους άλλους όπου λαμβάνει, φανερώνει όμως, ότι οι άλλοι τρεις πατριάρχαι υπόκεινται εις αυτόν.  

horizontal rule

Η γελοιοποίησι του τίτλου Οικουμενικός ένα μόνον σκοπό έχει. Να προϊδεάσει τους Έλληνες, ότι κάποτε δεν θα είναι πια υπό την σκέπη του Οικουμενικού. Όπερ και εγένετο. Εάν αναγνώσει κανείς τα Κοραϊκά, θα εκπλαγή. Συνεχίζω να καταγράφω τα αίσχη της Ελληνικής Νομαρχίας...  

horizontal rule

β΄ ΣΤΑΣΙΣ

Αυτός λοιπόν, δηλ. ο Πατριάρχης διαμοιράζει εις όλες τις επαρχίες του οθωμανικού κράτους, και πολλάκις πέμπει και εκεί οπού δεν είναι χριστιανοί, τόσες εκατοντάδες αρχιεπισκόπους, εξ ων ο καθείς έχει τέσσαρες ή πέντε επισκοπές, στις οποίες πέμπει και αυτός τόσους επισκόπους. Αυτό είναι το σύστημα της εκκλησιαστικής αρχής, ο τρόπος δε της διοικήσεως είναι ο ακόλουθος:

Η Σύνοδος αγοράζει τον πατριαρχικό θρόνο από τον οθωμανικό αντιβασιλέα δια μίαν μεγάλη ποσότητα χρημάτων, έπειτα τον πωλεί ούτινος της δώσει περισσότερο κέρδος, και τον αγοραστή τον ονομάζει πατριάρχη. Αυτός, λοιπόν, δια να ξαναλάβει τα όσα εδανείσθη δια την αγορά του θρόνου, πωλεί τις επαρχίες, στις αρχιεπισκοπές, ούτινος δώσει περισσοτέραν ποσότητα, και ούτως σχηματίζει τους αρχιεπισκόπους, οι οποίοι πολώσει και αυτοί εις άλλους τας επισκοπάς των. Οι δε επίσκοποι τας πωλώσει των χριστιανών, δηλαδή γυμνώνουσι τον λαό, δια να εβγάλωσι τα όσα εξώδευσαν. Και ούτος εστίν ο τρόπος, με τον οποίον εκλέγονται των διαφόρων ταγμάτων τα υποκείμενα, δηλαδή ο χρυσός.

Η πρώτη έγνοια του πατριάρχη, είναι να αποκτήσει την φιλία των φίλων της Συνόδου, όπου ως επί το πλείστον, είναι οι γυναίκες των πρώτων αρχόντων, πλουσίων αμαθών του Φαναρίου. Και αυτό το κάμνει δια δύο αίτια: Πρώτον μεν, δια να ήμπορει να κλέπτη με περισσότερο θάρρος, δεύτερον δε να κλέπτει δια περισσότερο καιρόν, ωσάν όπου αυτή η Σύνοδος έχει όλα τα μέσα στην οθωμανική δυναστεία, και εξακολούθως, όταν ο πατριάρχης δεν της αρέσκει, ευθύς τον εξορίζει. Και δεν της αρέσκει πάντοτε, όταν δεν ομογνωμεί με αυτήν, και όταν δεν υπογράφει, χωρίς να αναγνώσει ο,τι γράμμα του παραδώσει.

Η υπερηφάνεια και διεστραμμένη ψυχή αυτών των δώδεκα μωρών της Συνόδου τους εμποδίζει από το να στοχασθώσι την φοράν, οπού προξενούσι εις τον λαό με τα μεγαλώτατα έξοδα των συχνών αλλαγών των πατριαρχών, και άλλο δεν ενθυμούνται, παρά ότι, όσα εξοδεύσουν, τα ξαναλαμβάνουν από τον νεόφυτο, και πάντοτε με το διάφορον τους.

Αλλά που να διηγηθώ, όσα η μιαρά των ψυχή εφευρίσκει! Φθάνει λοιπόν να ξέρετε, ότι, όσα και να κάμνωσι, τα κάμνωσι δια χρημάτων, και πληρώνοντάς τους τινάς ημπορεί να λάβη την συγχώρησιν δια κάθε αμάρτημα. Τόσον εβαρβαρώθη η κλάσις της ιεροσύνης των Ελλήνων. Προς τούτοις ο αρχιεπίσκοπος πωλεί τας ενορίας της πόλεως ούτινος ιερέως θελήσει, και έπειτα εξορεί όποιον θέλη από αυτούς, και ξαναπωλεί την ενορία αλλού, δια να του κάμη το ίδιον ύστερα απ’ ολίγον. Κάθε τόσον τους ζητεί δάνεια, και ποτέ δεν τους τα επιστρέφει. Κανείς δεν τολμεί να αντισταθεί εις τους λόγους του, επειδή ευθύς τον αφορίζει και έπειτα τον εξορεί και λαμβάνει την περιουσία του. Και ούτος εστίν ο τρόπος, με τον οποίον ενεργούσι τα ηδύτατα εντάλματα του Χριστού.

Πώς άραγε ζώσιν αυτοί οι αρχιεπίσκοποι εις τας μητροπόλεις των και ποίαι είσίν αι αρεταί των; Τρώγωσι και πίνωσι ως χοίροι. Κοιμώνται δεκατέσσαρας ώρας τήν νυκτα καί δύο ώρας μετά το μεσημέρι. Λειτουργούσι δύο φοράς τον χρόνο, και όταν δεν τρώγωσι, δεν πίνωσι, δεν κοιμώνται, τότε κατεργάζονται τα πλέον αναίσχυντα έργα, όπου τινάς ημπορεί να στοχασθεί. Και ούτως εις τον βόρβορο της αμαρτίας και εις την ιδίαν ακρασίαν θησαυρίζουσι χρήματα, και οι αναστεναγμοί του λαού είναι προς αυτούς τόσοι ζέφυρες.

Ο χορός των επισκόπων εξακολουθεί μετά τους αρχιεπισκόπους. Αυτοί, πάλιν, είναι άλλοι λύκοι, ίσως χειρότεροι από τους πρώτους, επειδή κυριεύουσι τους χωρικούς και ιδιώτες. Ανεκδιήγητα είναι τα ανομήματα των και η σκληρότητα των διαπερνά κατά πολλά εκείνη της ίδιας παρδάλεως. Αυτοί πέμπουσι τόσους ληστάς, δια να ειπώ έτσι, εις τα χωρία της επισκοπής των, και τους δίδουσι τον τίτλο του πρωτοσυγκέλλου ή του αρχιμανδρίτου άλλου τινός τάγματος, οι οποίοι άλλο δεν ξεύρουν, παρά να γράφουν ονόματα των χριστιανών με όλη την ανορθογραφία.

Αυτοί, λοιπόν, περιφέρονται εις όλα τα χωρία της επισκοπής και με άκραν ασπλαγχνία εκδύουσι τους πολλά αθώους χωριάτας, και μάλιστα τας γυναίκας. Όταν δεν τοις ευρίσκουσι χρήματα, τότε τίνος αρπάζουσι εν φόρεμα, τίνος εν εργαλείο της γεωργικής, τίνος εν στολίδι της γυναίκας του, και φθάνουν να τους παίρνουν ως και τα δοχεία των φαγητών. Από άλλους πάλιν λαμβάνουν τόσα κιλά σιτάρι, τόσο κρασί. Με ένα λόγο  τους γυμνώνουν, και έπειτα τους ευλογούν και φεύγουν. Πολλάκις δε περιέρχεται ο ίδιος επίσκοπος στα χωρία, και τότε πλέον ακολουθούν τα χειρότερα, Αυτός ο αναίσχυντος και βάρβαρος και αμαθέστατος άνθρωπος, αφού τρώγει δι' όσας ημέρας μένει εις το χωρίον από την πτωχή κοινότητα, αφού αρπάζει όσα περισσότερα δυνηθή, τότε αφορίζει ένα δύο, και άλλους τόσους κάμνει παπάδες, και έπειτα φεύγει.

Μετά των Επισκόπων, λοιπόν, έρχονται εκείνοι οι πρωτοσύγκελλοι, οι αρχιμανδρίτες και οι πνευματικοί, οι οποίοι στέλλονται από τα μοναστήρια με κάποιας πανταχούσας. Αυτοί είναι αναρίθμητοι, επειδή δεν ευρίσκεται πόλις χωρίον, οποίο να μην φυλάττη ένα ή δύο από αυτούς τούς λαοκλέπτας, οι οποίοι παρουσιάζονται εις τον αρχιερέα και αγοράζουν παρ' αυτού την άδειαν του κλεψίματος, και έπειτα, με άκρα αυθάδεια, αρχινούσιν από σπίτι εις σπίτι, να ζητούσιν ελεημοσύνη, και εκδύουσιν εξόχως τας γυναίκας, όσον ημπορούσι.

horizontal rule

Το Οσμανικό κράτος ωσάν έσοδα είχε την λαφυραγωγία, την ληστεία, τις επιδρομές, το πεσκές, το μπαξίς, το χαράτσι επί των μη μουσουλμάνων υποτελών. Ακόμη και οι συχνές αλλαξοπατριαρχείες οφείλονται στην ακόρεστη δίψα των Τούρκων για χρήματα. Δια τούτο και το Πατριαρχείον ήτο πάντοτε καταχρεωμένο. Και για να βρει χρήματα κατέφευγε σε εβραίους τοκογλύφους. Και για να πληρώνει τους υπέρογκους τόκους κατέφευγε στους Μητροπολίτες, και αυτοί στους επισκόπους κι αυτοί στους ιερείς και οι ιερείς στον λαό. Ο εσμός των παρασίτων έπρεπε να τραφεί από το αίμα της Ρωμηοσύνης. Όπως ακριβώς έλεγεν ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός « Ο Τούρκος... άσπρα δος του και καβαλλίκευσέ τον από το κεφάλι...». Όλα γίνονταν με άσπρα. Ακόμη και η ανοχή ακριβοπληρώνονταν. Επί παραδείγματι. Για την ανοικοδόμηση του Αγίου Νικολάου Τζιμπαλή (που βρίσκεται κοντά στο Πατριαρχείο και που εσχάτως ανεκαινίσθη δαπάνη οικογενείας Βαρδινογιάννη) το 1725, δαπανήθηκαν 40.000 άσπρα. Για την οικοδομή πήγαν 9.562 και για δώρα εις Τούρκους οίτινες ήσαν πλησιέστατοι τω ναώ  γείτονες 30.000 άσπρα. Πρόκειται δηλαδή για το γνωστό μερίδιο αποσιώπησης (Sus payι). Γιατί, έστω και ένας Τούρκος να έλεγε δεν θέλω να κτιστεί ο ναός, οι εργασίες θα σταματούσαν. Κατά συνέπεια δεν ήσαν μόνον οι επίσημοι οι ημιεπίσημοι που εδωροδοκούντο, αλλά και πάς τις μουσουλμάνος, ο οποίος εισέπραττε το αντίτιμο τής σιωπής του, η οποία είχε αναχθεί εις επάγγελμα. Για όλους και για όλα οι Ρωμηοί έπρεπε να πληρώνουν. Συνεχίζουμε την ανάγνωσι της Ντροπής.. αν αντέχεται την αηδία...  

horizontal rule

γ΄ ΣΤΑΣΙΣ

Εκατό χιλιάδες, και ίσως περισσότεροι,(ΑΚΟΥΣΟΝ ΨΕΜΜΑ) μαυροφορεμένοι ζώσιν αργοί και τρέφονται από τους ιδρώτας των ταλαιπώρων και πτωχών Ελλήνων. Τόσαι εκατοντάδες μοναστήρια. όπου πανταχοθεν ευρίσκονται, είναι τόσαι πληγαί εις την πατρίδα, επειδή, χωρίς να την ωφελήσουν εις το παραμικρό, τρώγωσι τους καρπούς της και φυλάττουσι τους λύκους, δια να αρπάζουν και ξεσχίζουν τα αθώα και ιλαρά πρόβατα της ποίμνης του Χριστού. Ιδού, ω Έλληνες, αγαπητοί μου αδελφοί, η σημερινή αθλία και φοβερά κατάστασις του ελληνικού ιερατείου, και η πρώτη αιτία όπου αργοπορεί την ελευθέρωσιν της Ελλάδος.

Αυτοί οι αμαθέστατοι, αφού ακούσουν ελευθερία, τους φαίνεται μία αθανάσιμος αμαρτία. Τι λοιπόν διδάσκουσι τον απλούστατον λαό; Τι στοχάζεσθε να λέγωσιν οι ιεροκήρυκες έπ' εκκλησίας; Φέρουσιν ίσως τας παραβολάς του Ευαγγελίου, δια να παρακινήσωσιν τους ακροατές εις την ομόνοια; Μας είπον ποτέ ποίοι ήταν, και πόθεν κατάγονται; Μας ανέφερον ποτέ πως διοικείται ο κόσμος και οποία είναι η καλλιτέρα διοίκησις; Μας εξήγησαν ποτέ τι εστί αρετή, και οποία είναι τα μέσα δια να την αποκτήση τινάς, και ποτέ λάμπει ή αρετή; Και ποίος να μας τα είπη, αν δεν τα λέγουσιν αυτοί;

 

Φεϋ! βαβαί της αθλιότητας μας! Οι ιεροκήρυκες αρχινούν από την ελεημοσύνη και τελειώνουν εις την νηστεία. Πώς θέλεις λοιπόν να ξυπνήσουν οι Έλληνες από την ομίχλη της τυραννίας; Ω άνθρωποι, όντως βάρβαροι, χυδαίοι και εχθροί φανεροί της πατρίδος μας και του ίδιου του Χριστού, πως κάμνετε με την αμάθεια σας και τινάς να βλασφημώσι;. Ω εχθροί της αληθείας, τουτέστι του Ιησού Χριστού! Δεν βλέπετε, ότι με αυτήν την κακήν σας παρηγορίαν υποχρεώνετε τους Έλληνες, αντί να μισήσουν την τυραννία και να προσπαθήσουν να ελευθερωθούν, εξ εναντίας να την αγαπώσι, και μάλιστα, να νομίζωνται εύτυχείς πιστεύοντες από απλότητα των, ότι παιδεύονται εις την παρούσαν ζωήν, δια να αποκτήσουν τον παράδεισο; Ποίος Εσκαριώτης σας έβαλε εις τον νουν, να προφέρητε τοιαύτην παρηγορίαν, όταν δεν ηξεύρετε να την εξηγήσητε, ω αναίσχυντοι; Τα αμαρτήματα, ίσως, παιδεύονται μέ άλλα αμαρτήματα, ω άφρονες; Δεν στοχάζεσθε, πόσον ατιμείτε και τον εαυτόν σας και την Εκκλησίαν με τους παραλογισμούς σας;

Ω αδελφοί μου Έλληνες, ίσως δεν καταλαμβάνετε πόσην δύναμιν έχουσι τα λόγια των καλογήρων και των πνευματικών εις τας ψυχάς των απλουστάτων ακροατών. Πόσον γρηγορώτερα ηθέλαμεν ελευθερωθή από τον οθωμανικόν ζυγόν, εάν οι πνευματικοί δεν ήταν αμαθείς, καθώς είναι, και αv εδίδασκον εις την εξομολόγησιν με γλυκά λόγια την αλήθεια και την αρετή, την ελευθερία και την ομόνοια, και όλα τα μέσα της ανθρωπίνης ευτυχίας. Αλλά ποίους να φωτίσουν οι εσκοτισμένοι και να διδάξουν οι αμαθείς; Ας σιωπήσουν το λοιπόν, αν δεν ηξεύρουν τι να ειπούν.

Και εσείς, οι επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι, παύσατε, δια όνομα του Θεού, παύσατε πλέον από το να χειροτονήσετε ιερείς, και μη, φοβούμενοι να πτωχύνει η εκκλησία του Χριστού από υπηρέτες, την γεμίζετε από αναξιωτάτους σκλάβους. Μάλιστα δε συ, ω πατριάρχα, οπού ως κεφαλή της εκκλησίας σέβεσαι παρά πάντων και τιμάσαι, προσπάθησε να διορθώσεις τα κακά, όπου προξένησε η αμέλειά σου. Εκλεξον αρχιερείς τους σοφούς και ενάρετους, κατεδάφισε όλα τα μοναστήρια, δια να ολιγοστεύσης τα βάρη του λαού, διόρθωσε μερικές συνήθειες της θρησκείας, όπου την σήμερον φανερώς βλάπτουσι κατά πολλά τούς χριστιανούς. Υποχρέωσε όλους τους καλογήρους, να υπάγουν να σπουδάξουν εις τα σχολεία και να μεταχειρισθούν εκείνον τον καιρόν, όπου εξοδεύουσι εις το να περιφέρωνται από σπίτι σε σπίτι, εις την μελέτη των σοφών της εκκλησίας και εις τον ορθόν λόγον. Πρόσταξε να μένουν τα λείψανα των αγίων εις τας εκκλησίας και να μην αποκαταστώνται είδος εμπορίου. Εμπόδισε τα θαύματα, δια να εξαλείψεις την δεισιδαιμονίαν.Βγάλε από την υπηρεσία της εκκλησίας τις γυναίκες, δια να ολιγοστεύσουν τα αμαρτήματα των καλογήρων. Και κάμε, τέλος πάντων, μίαν φοράν το χρέος σου, δια να φανής πιστός δούλος και επίτροπος αληθής του Χριστού. Τότε το ιερατείο, όπου σήμερον ο φιλόσοφος και ενάρετος κατηγορεί και αποστρέφεται, θέλει σέβεται και επαινεί.  

horizontal rule

Μ' αυτές τις χυδαιότητες προσπάθησαν να μολύνουν τον λαό του Θεού. Σκοπός, να πάψη να έχει εμπιστοσύνη στον Πατριάρχη του, στους Επισκόπους του, στους ιερείς του, στους καλογήρους. Το κατάφεραν. Κατάφεραν να νικήσουν, αλλά νίκη πύρρειον. Δημιούργησαν ένα κρατίδιο επτακοσίων χιλιάδων κατοίκων. Συρρίκνωσαν όσο δεν παίρνει άλλο την Ρωμηοσύνη. Την χαντάκωσαν.

Ίσως όμως σκεφθείτε: αυτά τα έγραψαν άνθρωποι ξένοι προς την Εκκλησία του Χριστού, μασόνοι, άθεοι, ορθολογισταί, ή διαφωτισταί. Εκ στόματος κοράκου κρα. Σημειώστε δε ότι απήλειψα, γράφει ο π. Δοσίθεος στο βιβλίο του «Θέλω να πιώ όλο το Βόσπορο» τας υποσημειώσεις τής Ελληνικής Νομαρχίας. Ήσαν τόσον βρώμικες που φοβήθηκα ότι θα προσβαλλόταν το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Τι φταιτε να διαβάζετε τέτοιες βρωμιές;

(Σημ. γραφ...Σας μετέφερα ένα μέρος των όσων αναγράφονται στο βιβλίο, σχετικά με την «Ελληνική Νομαρχία». Ολόκληρο το κείμενο είναι ένα χαστούκι στη Ρωμηοσύνη και την Ορθοδοξία, πιστέψτε μεγαλύτερο και από αυτό του Σεπτέμβρη του 1955. Παρακολουθήστε την συνέχεια και θα καταλάβετε τον ισχυρισμό μου. Πάμε λοιπόν...)

Σ' αυτή όμως την επίθεση τους βρήκαν συμμάχους και κληρικούς. Αιχμή του δόρατος Θεοκλητος ο Φαρμακίδης, αρχιμανδρίτης (1784-1860). λόγιος ανήρ πλην κοραϊστής σφόδρα. Εκ μίσους προς τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον ΣΤ' υπερήσπισε μετά μανίας και πείσματος το «Αυτοκέφαλον». Αι ύβρεις του δια το κέντρον της Ορθοδοξίας κάθε άλλο παρά τον τιμούν. Ως Αρχιγραμματεύς της παρανόμως και παρατύπως και αντικανονικής σύστασης σχισματικής Συνόδου, συνέβαλε τα μέγιστα εις το να εφαρμοσθούν αι ιδέαι του Κοραή περί Εκκλησίας. Ήταν η απαρχή παντός κακού δια την Αυτοκέφαλον Εκκλησίαν της Ελλάδος. Αναγκάσθηκα να διαβάσω κι' αυτού τα βιβλία. Για να εννοήσω πως σκέπτονται μέχρι και σήμερον οι υιοί των φονευσάντων τους προφήτας. Διαβάστε λοιπόν και απολαύστε σέβας προς την Μητέρα 'Εκκλησία.

Αυτοκέφαλος λοιπόν και ανεξάρτητος ούσα η εκκλησία της Ελλάδος απ’ αρχής της επαναστάσεως, και έπραξε και πράττει έκτοτε ως τοιαύτη, και ήταν πεπεισμένη, ότι δεν ημάρτανε κατ' ουδέν ως τοιαύτη πράττουσα και ενεργούσα. Κανένα των μετά τον αοίδιμον ιερομάρτυρα Γρηγόριον εν Κωνσταντινουπόλει αρχιεπισκοπευσάντων δεν ανεγνώρισε έκτοτε ως έχοντα πλέον έπ' αυτής εξουσία διό και τ' όνομα του Αρχιεπισκόπου της Κωνσταντινουπόλεως, ως κυριάρχου, έπαυσεν έκτοτε από του να μνημονεύεται κατά την τάξιν παρά των επισκόπων της Ελλάδος διότι έκτοτε έπαυσε πραγματικώς και η κυριαρχία του σουλτάνου των Οθωμανών επί της Ελλάδος και καθώς ούτος δεν έχει εξουσίαν επί ξένων υπηκόων, ούτω και εκείνος δεν έχει τοιαύτη επί τοιούτων.

Αντί δε του ονόματος του αρχιεπισκόπου της Κωνσταντινουπόλεως εμνημονεύετο παρά των επισκόπων της Ελλάδος «Πάσα επισκοπή ορθοδόξων».  

horizontal rule

Οι Έλληνες επανέστησαν εναντίον της τυραννίας, όχι εναντίον της εαυτών πίστεως, εναντίον του σουλτάνου των Οθωμανών, όχι εναντίον τον αρχηγού της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους και ποτέ δεν ήθελον πράξει τι αντιβαίνον εις την πίστιν των, εάν η μη αναγνώρισις της κυριαρχίας του αρχιεπισκόπου της Κωνσταντινουπόλεως επί της εκκλησίας της Ελλάδος και η άρνησις της εις αυτόν υπακοής και ευπειθείας ενομίζετο κατά τούτο το μέρος αποστασία απ’ αυτής ταύτης της πίστεως.

horizontal rule

Λίγα λόγια για το τέλος

 Θέλησα να πιω όλο τον Βόσπορο...

Ιππειον το θράσος

εις μικράν κοτύλην ωκεανός χωρεί:

Δεν μπόρεσα να πιω

παρά λίγες μόνον σταγόνες.

Τόσες όσες οι επισκέψεις μου εκεί.

Κι' όσες φορές κι αν ξαναπάω

- αν μ' αξιώσει ο Θεος -

άλλες τόσες μόνον σταγόνες θα πιω.

Κι όμως ήθελα να τον πιω όλον.

Για να μου απαντήσει στα τόσα μου γιατί.

Για να καταλάβω, για να μυηθώ στα μυστικά του.

Για να μετρήσω πόσα κόκαλα μαρτύρων,

πόσα βασανισμένα σώματα`Ρωμηών

κρύβει ζηλότυπα

στην υγρή και σκοτεινή αγκαλιά του...

 

horizontal rule

       Αρχιμανδρίτης π. Δοσίθεος

horizontal rule

Ας είναι ευλογημένη η Δεξιά σου Γέροντα...

Οι απανταχού ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  ΡΩΜΗΟΙ

 

 

Home ]
Last modified: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 22,  2021