Home Up ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΕΣ 1821 &  Μ. ΡΕΥΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

    Home Up

1917 -1980

Ὁ ἀείμνηστος,   κατά  κόσμον  Ἀλέξανδρος Καρακάσης  ἐγεννήθη εἰς τό Νεοχώριον τοῦ Βοσπόρου τόν Ἰανουάριον τοῦ ἒτους  1917.  Ἒλαβε  τήν  πρώτην  παίδευσίν  του εἰς τήν  ἀκμάζουσαν  τότε περίπτυστον   ἀστικήν   Σχολήν  ἀριστεύσας δέ ταύτης  εἰσήχθη  τό   ἒτος  1930  εἰς  τήν  Πατριαρχικήν  Μεγάλην τοῦ Γένους  Σχολήν,   ἀπό  τῆς  ὁποίας ἀπεφοίτησε τό  ἒτος  1933.     Ἀκολούθως  εἰσήχθη  εἰς τήν  γεραράν Ἱεράν Θεολογικήν  Σχολήν  Χάλκης,   ὅπου  ἐμυήθη  εἰς  τήν ἐπιστήμην  τοῦ Θεοῦ. Ἐχειροτονήθη τόν Ὀκτώβριον  τοῦ  ἒτους 1939  εἰς Διάκονον  ὑπό  τοῦ Σχολάρχου  αὐτῆς ἀειμνήστου Φιλαδελφείας Αἰμιλιανοῦ.  Ἀποφοιτήσας τῆς  Σχολῆς τό  ἒτος 1940 διορίζεται διάκονος  καί   ἱεροκῆρυξ   τῆς  Κοινότητος Ἁγίων  Θεοδώρων  Βλάγκας καί ἀκολούθως  ὑπηρετεῖ  ὑπό τάς  αὐτάς   ἰδιότητας εἰς τήν Κοινότητα τοῦ Μεγάλου Ρεύματος. Τό  ἒτος  1944 χειροτονεῖται   ὑπό τοῦ Χριστουπόλεως Μελετίου εἰς ΙΙρεσβύτερον, τό δέ  ἒτος 1946  ἀπονέμεται αὐτῷ τό  ὀφφίκιον  τοῦ   Ἀρχιμανδρίτου. Ἒκτοτε  ἀναλαμβάνει  καθήκοντα  Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος  Ταξιαρχῶν Μεγάλου Ρεύματος,   ἀργότερον  δέ,   τό ἒτος  1951,   διορίζεται  ὑπό  τοῦ  ἀοιδίμου Οἰκ. Πατριάρχου  Ἀθηναγόρου, Πατριαρχικός   Ἐπόπτης  τῆς  περιφερείας τοῦ Βοσπόρου.
Τόν Αὒγουστον τοῦ ἒτους 1964, ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκ. Θρόνου ἐκτιμήσασα τό ἒργον καί τά προτερήματα αὐτοῦ, προτάσει τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐξελέξατο αὐτόν εἰς τό μέγα τῆς Ἀρχιερωσύνης  ἀξίωμα ὑπό  τόν  ψιλόν   τίτλον  τῆς Ἐπισκοπῆς Σκοπέλου. 
Ὡς  ἁπλός λευΐτης ὁ  Σκοπέλου Ἀλέξανδρος ὑπῆρξεν   ἡ  καταφυγή  καί  ἡ  προστασία  πάντων   τῶν  εἰς αὐτόν  προστρεχόντων.  Τό κύριον χαρακτηριστικόν του ἦτο ἡ ἀγάπη πρός τούς πάσχοντας, τούς πτωχούς, τούς ταπεινούς, τούς ἐγκαταλελειμμένους, τούς δυστυχεῖς. Ἐδαπάνει τά πάντα, μέχρι καί τοῦ τελευ­ταίου ὀβολοῦ του διά τά δημιουργήματα ταύτα τοῦ Θεοῦ. Ἐβοήθει,   ἐπαρηγόρει,  ἒπραττε τά πάντα ἵνα πάντως τινάς σώσῃ καί  ὁδήγησῃ αὐτούς εἰς  τήν  πλήρη πίστιν   καί  ὑπακοήν   εἰς  τό  θέλημα τοῦ Κυρίου. Ὑπῆρξεν σύμβολον πνευματικῆς πατρότητος, φωτοδότης τῶν νέων καί ἀδελφός τῶν γερόντων. Οὐδέποτε ἐπεδίωξε ἐπίγειον δόξαν. Συνεδύαζεν ἐν τῷ προσώπῳ του μῖγμα φωνῆς, σθεναρότητος, ἐντάσεως ἀλλά καί συγκαταβάσεως, στοργῆς καί ἀκραιφνοῦς φιλοτιμίας, ὡς καί μαχητικότητος πού ἐπέδειξε παλεύοντας λυσσαλέα τούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας ἐκεῖ κάτω στόν ἱστορικό «Γαλατᾶν».  
Ὡς βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ  Πατριάρχου  ὁ Σκοπέλου  Ἀλέξανδρος ἀνεδείχθη ὑπόδειγμα Φαναριώτου Ἱεράρχου. Ἐκαλλιέργησε  τό θεῖον κήρυγμα,   ἀσχολούμενος μέ  τήν φιλανθρωπίαν.  Δέν  διέκρινεν   ὁ ἀείμνηστος φυλήν   καί  γένος. Βλέπων τό  ποίμνιόν του νά ἐλαττοῦται, ὁ ἲδιος ἒπασχεν,   ἐπόνει καί μέχρι τελευταίας του πνοῆς ἒμεινε πιστός  καί ἀφοσιωμένος εἰς τόν τόπον  του.   Παρ΄ ὅλας  τάς δυσκολίας ὅμως  ἐπίστευεν  ὅτι  ή χείρ τοῦ  Κυρίου θά ἐξαγάγῃ τούς πιστούς εἰς ἀναψυχήν.
Ὁ Σκοπέλου  Ἀλέξανδρος ἐκοιμήθη τήν 19ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἒτους 1980. Ἦτο ξημέρωμα Κυριακῆς... Λίγο πρίν οἱ ἱστορικές καμπάνες τοῦ «Ταξιάρχη» σημάνουν χαρμόσυνα τόν Ὄρθρον, Ἄγγελοι Κυρίου παρέλαβον αὐτόν διά νά τόν μεταφέρουν εἰς τάς αἰωνίους Μονάς. Ἡ ἀγαθή καί μεγάλη ψυχή του, καλλικέλαδος ἀηδών ὑψιπέτις, ἀγάλλεται νῦν ἐν δόξῃ ἀφθάρτῳ, καί ἐκ τῶν οὐρανίων θαλάμων συνεχίζει ἐπιῤῥεάζουσα καί εὐλογοῦσα ἡμᾶς. Τρισαιωνία καί ἀγήρως εἴη ἡ μνήμη σου ἀείμνηστε πάτερ καί Δέσποτα!    

 Θεόδωρος Στ. Μπουγιάνα

Ἀτομικός Φυσικός
 

 

Home ]
Last modified: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 22,  2021