Home Up ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΕΣ 1821 &  Μ. ΡΕΥΜΑ

Β. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

    Home Up ΟΦΦΙΚΙΑΛΟΙ

 

Σύντομη αναφορά εις τον βίο το έργον και την δράσιν του Έντιμολογιωτάτου

Άρχοντος Διδασκάλου του Ευαγγελίου
κ. Βασιλείου Θ. Σταυρίδη

 

Υπό τού Εντιμότατου κ.
 Σπυρίδωνος Α. Κοντογιάννη
 Καθηγητού της θεολογικής Σχολής τον Πανεπιστημίου Αθηνών

Η παρακολούθησις του βίου, του έργου και της δράσεως του Καθηγητού της θεολογικής Σχολής κ. Βασιλείου Σταυρίδου είς τον επιστημονικόν, τον εκκλησιαστικόν, τον του Γένους και τον κοινωνικόν τομέα καθίσταται όντως, αν όχι αδύνατον, οπωσδήποτε επίμοχθον έργον δι' οιονδήποτε θα επεθύμει να σκιαγράφηση την καθόλου παρουσίαν και δράσιν της συγχρόνου αυτής προσωπικότητας της ακαδημαϊκής οικογενείας και του εκκλησιαστικού βίου. Η πολυσύνθετος προσωπικότης, η ευρύτατη ποικιλία των διαφερόντων, η πολυδιάστατος δραστηριότης και δράσις του θεολογικού και εκκλησιαστικού βίου κατεστάλαξαν εις πολύπλευρον συγγραφικόν έργον και απετύπωσαν διαχρονικώς και συγχρονικώς το μέγεθος της προσωπικότητος του Καθηγητού Βασιλείου Θ. Σταυρίδου. Η καταγραφή όμως καιι η εκτίμηση του προσώπου και του έργου του Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, δεν καλύπτεται δια των όσων, εν απολύτω συντομία θα λεχθούν από τον ομιλούντα κατά την στιγμήν αυτήν, τα οποία θα περιορισθούν εις τας κυριωτέρας μόνον συντεταγμένας της ακαδημαϊκής, της επιστημονικής και της εκκλησιαστικής παρουσίας του τιμωμένου καθηγητού.

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ - GUL CAMII Εν τη έννοια ταύτη εκρίναμεν προσφορωτέραν την συνθετικήν καταχώρησιν της εν γένει δραστηριότητος του καθηγητού Σταυρίδου, ήτοι των σπουδών, της πρωίμου επιστημονικής περιόδου, της καθηγεσίας εν τη Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης και ταις θεολογικαίς Σχολαίς Θεσσαλονίκης, Βοστώνης, Μπαλαμάντ κλπ. Αι πολλαπλοί δραστηριότητες του Βασιλείου Σταυρίδου, καθ' όλας τας ανωτέρω περιόδους, συνδέονται αρρήκτως προς την διαμόρφωσιν της προσωπικότητος δια των σπουδών και την ενεργοποίησιν των προσόντων αυτού, την συγκέντρωσιν των επιστημονικών στόχων του εις συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς, την ακαδημαϊκή του προσφορά και την συνετήν και σοβαράν παρουσίαν του εις τα εκκλησιαστικά της Αγίας του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας πράγματα, και τας διορθοδόξους και διεκκλησιαστικάς αυτής σχέσεις. Ο Άρχων Διδάσκαλος του Ευαγγελίου, Καθηγητής της περίφημου Ιεράς θεολογικής Σχολής Χάλκης Βασίλειος Σταυρίδης, υιός του Θωμά και της Θηρεσίας (το γένος Σιταρά) Σταυρίδη, εγεννήθη εν Γαλατά της Κων/πόλεως την 28ην Δεκεμβρίου 1925. Διήκουσεν τα εγκύκλιο μαθήματα εν τη Αστική Σχολή Βαφεοχωρίου (1931-1937). Τας τρεις πρώτας τάξεις του Γυμνασίου επεράτωσεν εν τω Ημιγυμνασίω της Μεγάλης του Γένους Σχολής (1938-1941) εν Φαναρίω, προτροπή δε του Καθηγητού της θεολογικής Σχολής της Χάλκης και ομοχωρίου του μακαριστού Ιωάννου Παναγιωτίδου, εισήλθεν προς αποπεράτωσιν των γυμνασιακών του σπουδών εις το Γυμνάσιον της θεολογικής Σχολής Χάλκης (1941-1944) και ακολούθως εν τη αυτή θεολογική Σχολή, επεράτωσεν τας θεολογικάς σπουδάς αυτού, αποφοιτήσας εξ αυτής αριστούχος το έτος 1947 υποβα­λών εναίσιμον επί πτυχίω διατριβήν με θέμα "Ο χαρακτηρισμός του Ωριγένους ".

Η εξαετής φοίτησίς του εις το Γυμνάσιον και την θεολογικήν Σχολήν της Χάλκης υπήρξεν αποφασιστικής σημασίας όχι μόνο δια την αρτιωτάτην παιδείαν, αλλά και δια την μόρφωσιν της προσωπικότητος αυτού. Κατά την περίοδο της φοιτήσεως του εις την θεολογικήν Σχολήν της Χάλκης ηυμοίρησε να έχη ως διδασκάλους διακεκριμένας προσωπικότητας του ακαδημαϊκού και του εκκλησιαστικού βίου της εποχής, προσωπικότητας αι οποίαι εκληροδότησαν σημαντικάς προοπτικάς προσανατολισμού εις την διαμορφουμένην προσωπικότητα του νεαρού επιστήμονος.

Μετά την αποφοίτησίν του εκ της θεολογικής Σχολής της Χάλκης ο Βασίλειος Σταυρίδης προσεκλήθη δια μεταπτυχιακάς σπουδάς εις Αμερικήν υπό του τότε Αρχιεπισκόπου Αμερικής και κατόπιν Οι­κουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου. Εν Αμερική εφοίτησεν εις τας θεολογικάς Σχολάς του Άντοβερ Νιούτον εν Νιούτον Σέντερ της Μασσαχουσέτης, εκ της οποίας και έλαβε το δίπλωμα του Μαγίστρου της θεολογίας το 1949, με την διατριβήν " Η Ηθική του Κλήμεντος Αλεξανδρέως" και του Πανεπιστημίου της Βοστώνης της οποίας και ανηγορεύθη διδάκτωρ με την διατριβήν " Θεολογική Εκπαίδευσις εν τη Αλεξανδρινή Σχολή" με τον βαθμό  "άριστα" (1951).

Τον Οκτώβριον του 1951 διωρίσθη τακτικός Καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας εις την θεολογικήν Σχολήν της Χάλκης, εις την οποίαν εδίδαξεν και Ιστορίαν των Ορθοδόξων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, Ιστορίαν του Δυτικού Χριστιανισμού και Ιστορίαν της Οικουμενικής Κινήσεως κατά περιόδους δε και Είσαγωγήν και Εξηγητικήν της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Από του έτους 1975 είναι Καθηγητής της θεολογικής Σχολής του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, η οποία λειτουργεί παρά τη Ιερά Μονή Μπελεμεντίου πλησίον της Τριπόλεως του Λιβάνου. Επισκέπτης Καθηγητής εν τη θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1985 και εξής και Καθηγητής εις την θεολογικήν Σχολήν (θεολογικόν Κολλέγιον) του Αποστόλου Ανδρέου εις το Σίδνεϋ της Αυστραλίας από το 1991 και εξής.

Το συγγραφικόν έργον του Καθηγητού Βασιλείου Σταυρίδου εις πέντε γλώσσας, (ελληνικήν, αγγλικήν, γαλλικήν, γερμανικήν, ιταλικήν) και άνω των 900 τίτλων συστηματικών έργων, πραγματειών, μελετών, ποικίλων άλλων επιστημονικών δημοσιευμάτων, βιβλιοκρισιών κλπ, αφορά εις τα μαθήματα του Ιστορικού κλάδου της θεολο­γίας και ιδία της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. (Γενική Εκκλησιαστι­κή Ιστορία, Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ιστορία των Ορθοδόξων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, Ιστορία του Δυτικού Χριστιανισμού, Ιστορία της Οικουμενικής Κινήσεως, Ιστορία της Αλεξανδρινής Σχολής, της Αντιοχειανής Σχολής, της θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Βιβλιογραφία Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Λόγοι κ.ά.). Σύνολον το συγγραφικύν έργον του Βασιλείου Σταυρίδου τυγχάνει γνωστόν εις τους ειδικούς επιστήμονας, τους εγγύς και τους μακράν, και παραπέμπεται αναλόγως. Η έκδοσις του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών με τον τίτλο Βασιλείου Θ. Σταυρίδου Δημοσιεύματα περιλαμβάνει αναλυτικόν κατάλογον των τίτλων των μελετημάτων του από το 1951 μέχρι το 1990. Έτεροι κατάλογοι, προσιτοί και αυτοί εις πάντα ενδιαφερόμενον, περιλαμβάνων τους τίτλους των συγγραφών του Σταυρίδου, από το 1990 μέχρι σήμερον. Το έργον του: Οι Οικουμενικοί Πατριάρχαι, τόμοι Α' καί Β' Θεσσαλονίκη 1977-1978, εβραβεύθη υπό της Ακαδημίας Αθηνών το 1979. Ο Καθηγητής Σταυρίδης έλαβε μέρος εις πλείστα όσα επιστημονικά θεολογικά Συνέδρια και είναι Μέλος πολλών Συνοδικών Επιτροπών του παμφαούς Οικουμενικού θρόνου, και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

Η πολυδιάστατος και εκπληκτική όντως επιστημονική και εκκλησιαστική ανάπτυξις της δραστηριότητος του Καθηγητού Βασιλείου Σταυρίδου, απόρροια της πλήρους αφιερώσεως εις την ιδέαν της ευρείας ακτινοβολίας του ακαδημαϊκού διδασκάλου και ιδιαιτέρως του θεολόγου, τον κατέταξεν εις "τους ευσέβεια και αρετή κεκοσμιμένους και πολυειδώς και πολυτρόπως χρησίμους και ευεργετικούς τη Εκκλησία εαυτούς καταδεικνύοντας, ζήλω τε ενθέω περί τα κοινά αμφιπονουμένους", διό και η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία χειροθεσία της σεπτής Κορυφής της κατά την Οίκουμένην Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ετίμησεν αυτόν οφφικίου απονομή, την προς αυτόν ενδεικνύουσα εύννοιαν Αυτής και κατέστησεν αυτόν Άρχοντα Διδάσκαλον του Ευαγγελίου κατά την 1ην Ιανουαρίου 1992 εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ μετά την θείαν Λειτουργίαν επί τη εορτή της περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου Καισαρείας ουρανοφάντορος του Μεγάλου. Ο Καθηγητής Σταυρίδης συνδεθείς μετά των ισχυρών προσωπικοτήτων των Οικουμενικών Πατριαρχών Αθηναγόρου, Δημητρίου και του νυν κατακοσμούντος τον της Οικουμένης θρόνον Παναγιώτατον Πατριάρχην Βαρθολομαίον, εγένετο ευαίσθητο δέκτης των προβληματισμών και των οραματισμών αυτών και διηκόνησεν εις αυτούς ευόρκως και διακονεί τιμίως και μετά συνεπείας εισέτι.

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ Η εν αδραίς γραμμαίς ευσύνοπτος αυτή παρουσίασις-σκιαγράφησις του Άρχοντος Διδασκάλου του Ευαγγελίου Καθηγητού Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, δεν διεκδικεί την κάλυψιν της παρουσίας, δηλονότι, του έργου και της γενικωτέρας επιστημονικής, εκκλησιαστικής και άλλης δραστηριότητος αυτού. Δι' ό επιτρέψατε μοι, Παναγιώτατε Αυθέντα και Δέσποτα, να κλείσω την σκιαγράφησιν του Καθηγητού Βασιλείου Σταυρίδου με τους λόγους της Υμετέρας προσλαλιάς, κατά την απονομήν προς αυτόν του Οφφικίου του Άρχοντος Διδασκάλου του Ευαγγελίου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Είπεν τότε η υμετέρα σεπτή Κορυφή και αναγιγνώσκει ταπεινά ο Ομιλών τους λόγους Αυτής χαρακτηρίζων μετ' Αυτής τον Καθηγητήν και Άρχοντα Βασίλειον Σταυρίδην:

"Ότε προ εικοσιπενταετίας παρεκλήθημεν ως διάκονος ίνα σκιαγραφήσωμεν την ζωήν και το έργον του Καθηγητού ημών 'Ελλογιμωτάτου κ. Βασίλειου Σταυρίδου, κατεκλείομεν το σχετιχόν λήμμα εις την "θρησκευτικήν και Ηθικήν Εγκυκλοπαιδείαν" δια των εξής: Τον Καθηγητήν Σταυρίδην διακρίνει βαθεία πίστις και ευσέβεια, ταπείνωσις, ευγένεια χαρακτήρος, τιμιότης, εργατικότης. Εις τους μαθητάς του εκτός των ξηρών γνώσεων προσπαθεί να μεταδώση κάτι από τον πλούσιον εσωτερικόν του κόσμον. Δι' αυτούς αποτελεί πρότυπον χριστιανού επιστήμονας. Και εάν δεν έχετε σήμερον μαθητάς, Εντιμολογιώτατε, έχετε όμως τας ιδίας αρετάς, τας οποίας τότε εξεθειάζομεν, και έτι περισσότερος, αι οποίαι όντως σας καθιστούν πρότυπον χριστιανού επιστήμονοςκαι δια των οποίων πιστώς διακονείτε τη Μητρί Εκκλησία και τοις Ίεροίς αυτής σκοποίς έπι μακράν σειράν ήδη ετών, μετά ζήλου και αφοσίωσεως και προθυμίας, αγογγύστως και επί πλέον αποδοτικώς και καρποφόρως..

Ιδού διατί, εκφράζοντες την συνείδησιν της Εκκλησίας περί υμών, τιμητικώς κατετάξαμεν υμάς σήμερον μεταξύ των οφφικιάλων αυτής, ήτοι εις επιβράβευσιν της προς αυτήν πιστότητας και μακροχρονίου προσφοράς υμών.

Εάν δε επελέξαμεν δια την υμετέραν αγάπην το οφφίκιον του Άρχοντος Διδασκάλου του Ευαγγελίου, το επράξαμεν δια να συνεχισθή η παράδοσις και να καταστήτε υμείς ο της έδρας της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του αειμνήστου διδασκάλου ημών Ιωάννου Παναγιωτίδου διάδοχος, διάδοχος και του οφφικίου αυτού, τοσούτω μάλλον όσω υπάρχετε και "τρόπων μέτοχος" αυτού ως προς την αρετήν και το ήθος". Και κατεκλείατε Παναγιώτατε Συγχαίρομεν, λοιπόν, ενθέρμως ύμίν τε και τοις προσφιλέσιν οικείοις υμών δια την προς υμάς, Εντιμολογιώτατε, τιμήν και ευλογίαν ταύτην της Εκκλησίας και ευχόμεθα υμίν μακρότητα Ολβίων ήμερων, προς συνέχισιν της τίμιας προσφοράς υμών δια του λόγου, δια της γραφίδας, δια των έργων, δια του παραδείγματος".

Με αυτούς τους λόγους της Σεπτής Κορυφής της ανά την Οικουμένην Ορθοδοξίαν, ας μου επιτροπή να συγχαρώ και μετά πολλού σεβασμού να ευχηθώ και εγώ, εις τον τιμώμενο σήμερον Άρχοντα Διδάσκαλον του Ευαγγελίου, Καθηγητήν Βασίλειον Σταυρίδην. Να ζήσετε κ. Καθηγητά.

 Σπυρίδων Α. Κοντογιάννης
 Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

 Παρουσίασις του έργου των συγγραφέων του Οικ. Πατριαρχείου ΣεβασμιωτάτωνΑρχιερέων και  Εντιμολογιωτάτων Καθηγητών της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

Πρωτοβουλία της Αδελφότητος Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μεγ.Εκκλ.
«Παναγία η Παμμακάριστος»

11 ΜΑΪΟΥ 2001

ΧΑΛΚΗ

 

Home ] ΟΦΦΙΚΙΑΛΟΙ ]
Last modified: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 22,  2021