Home Up ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΕΣ 1821 &  Μ. ΡΕΥΜΑ

ΟΦΦΙΚΙΑΛΟΙ

    Home Up

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΉΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

1923   -  ΣΗΜΕΡΟΝ

Υπό του Έντιμολογιωτάτου
κ. Βασιλείου Θ. Σταυρίδου
Άρχοντος Διδασκάλου του Ευαγγελίου
Καθηγητού της Ιεράς θεολογικής Σχολής της Χάλκης

 

Η μικρά εργασία, πού ακολουθεί έρχεται ως συνέχεια των τεσσάρων προγενεστέρων μελετών μου περί των εκκλησιαστικών οφφικίων εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον: Σταυρίδου, Βασιλείου Θ. : "Ό Συνοδικός θεσμός εις το Οίκονμενικόν Πατριαρχείον", Θεσσαλονίκη, 1986. Βιβλιογραφία. Τα Εκκλησιαστικά Οφφίκια ή Α­ξιώματα εις το Οικονμενικόν Πα­τριαρχείον", δύο τεύχη, Θεσσαλο­νίκη, 1992, 1993, αν. Κληρονομιά. Βιβλιογραφία. Άγιοι Αρχιεπίσκοποι και Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως, Το προσκύνημα των  Οφφικιάλων", Αθήναι 2000. Βιβλιογραφία, αι όποίαι καταγράφουν και την ανάλογον μέχρι των ήμερων μας βιβλιογραφίαν. Εις το παρόν κείμενον προσφέρονται σύντομοι συμπληρώσεις των βιβλιογραφιών εκείνων και ορισμένα βιογραφικά έργα γενικής φύσεως.

Έχει ως αντικείμενον τους χρηματίσαντας οφφικιάλους της ΜΧΕ από του 1923-2000 (2001) και διαβιούντας μέσα εις τα όρια της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Κυρίως αναφέρει όσους έζησαν και εξακολουθούν να ζουν εις το εκκλησιαστικόν τούτο περιβάλλον. Περιλαμβάνει όμως και μερικούς, οι οποίοι δια λόγους προσωπικούς ή εξ ανάγκης δεν ηδυνήθησαν να παραμείνουν μέχρι τέλους της ζωής των εις τον τόπον τούτον και ελαχίστους ζήσαντας εκτός αυτού, αλλά συνδεόμενους αρρήκτως δια δεσμών πνευματικών μετά της Μεγάλης Εκκλησίας. Ολίγοι από αυτούς ανεδείχθησαν οφφικίαλοι ήδη από τα τέλη του Ιθ΄ αιώνος, αλλ' εσυνέχιζον την δράσιν των και μετά το 1923.

Οι οφφικίαλοι της ΜΧΕ ενωρίς εχωρίσθησαν εις δύο κατηγορίας:
α. Των εσωκατακοίλων (εσωκατακήλων ή εσωκατακέλλων) και
β. Των εξίοκατακοίλων (εξακατακήλων ή εξακατακέλλαιν).

Οι εσωκατάκοιλοι, όντες καχειροτονημένοι κληρικοί, υπηρετούν τον Πατριάρχην και τον Πατριαρχικόν οίκον. Παραλλήλως προς αυτούς ήρχισαν ενωρίς να αναφαίνονται και τα οφφίκια ή αξιώματα των εξακατακοίλων λεγομένων οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ταύτα εχωρίσθησαν ιεραρχικώς εις διαφόρους πεντάδας, εννέα τον αριθμόν, εκάστη δε πεντάς εις χορούς δεξιόν και αριστερόν. Ούτοι ήσαν κληρικοί και λαϊκοί. Οι ούτω καλούμενοι οφφικίαλοι ή άρχοντες του Οικουμενικού Πα­τριαρχείου εξετέλουν συνήθως μίαν καθωρισμένην εργασίαν, συνιστώντες τοιουτοτρόπως ένα μόνιμον περί τον Πατριάρχην σώμα, το οποίον ενίοτε κατώρθωνε όπως εξασκή ισχυράν επίδρασιν επ' αυτού.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΧΛΙΟΥ Μετά την άλωσιν της ΚΠόλεως κύριον σώμα διαρκές και μόνιμον περί τον Πατριάρχην απετέλουν οι κληρικοί του Πατριαρχείου, οι κατέχοντες τα διάφορα εκκλησιαστικά οφφίκια ή αρχοντίκια ή αξιώματα ή κληρικάτα. Ούτοι είχον αποκτήσει εξαιρετικήν δύναμιν και ευρυτάτην εξουσίαν, μείζονα και αυτής της ενδημούσης συνόδου, επηρεάζοντες τον πατριάρχην και τας πατριαρχικάς εκλογάς και μετέχοντες της ενδημούσης συνόδου.

Η ισχύς, την οποίαν είχον οι οφφικίαλοι, ως διαρκές και μόνιμον παρά τω Πατριάρχη σώμα κατά τους πρώτους μετά την άλωσιν αιώνας, δεν εσυνέχισεν να έχη την αυτήν έντασιν και μετέπειτα. Ολίγον κατ' ολίγον ένεκα διαφόρων λόγων, και δη της μονιμότητας της οικονομικής επιτροπής των Πατριαρχείων, απαρτιζόμενης εκ μόνων των Μητροπολιτών και της ενδημούσης συνόδου εκ των ιε­ραρχών, τα οφφίκια ταύτα ήρχισαν να χάνουν ολίγον κατ' ολίγον την προηγουμένην αυτών δύναμιν και έλαβον, κυρίως κατά τους δύο τελευταίους αιώνας (Ιθ' και Κ') μάλλον έννοιαν τιμητικήν. Κατά την βυζαντινήν και μεταβυζαντινήν περίοδον συνήθως οι οφφικίαλοι της ΜΧΕ προσέφεραν τάς υπηρεσίας των εις το Πα­τριαρχείον ΚΠόλεως και διέμεναν μέσα εις τα όρια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ΚΠόλεως. Υπήρχε η ωραία συνήθεια όπως δίδωνται κατ' αρχάς εις τα ανάλογα πρόσωπα οφφίκια των κατωτέρων τάξεων και κατόπιν οι ούτω τιμώμενοι όπως ανέρχωνται εις τα ανώτερα αξιώματα, πράγμα το οποίον δεν φαίνεται, εκτός ελαχί­στων εξαιρέσεων, να συμβαίνη μεταγενεστέρως. Επίσης οφφίκιο της πρώτης πεντάδος μεταφέροντα από πατέρα εις υιόν ή από αδελφόν εις αδελφόν ή μεταξύ άλλων συγγενών. Εκτός από μερικάς εξαιρέσεις, σήμερον μόνον οι εις το Πατριαρχείον κληρικοί (κεχειροτονημένοι) και μερικοί λαϊκοί υπάλληλοι εξακολουθούν να έχουν οφφίκια ανταποκρινόμενα εις την εκκλησιαστικήν αυτών διακονίαν.

ΜΠΑΛΟ ΣΟΚΑΚ - ΠΕΡΑ - ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ Οφφίκια πατριαρχικά δίδονται εις ορθοδόξους πιστούς ανήκοντας εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, εις τας Μητροπόλεις του θρόνου και εις αλλάς αδελφάς Ορθοδόξους Εκκλησίας. Επί της Πατριαρχείας του ΚΠόλεως Αθηναγόρου (1948-1972) εδόθησαν τοιαύτα και εις μη Ορθοδόξους. Ο ίδιος Πατριάρχης ώρισεν όπως προ­σφέρεται το οφφίκιον της αρχοντίσσης και εις τας γυναίκας (Σοφία Καραμουράτογλου, Ιερά Αρχιεπισκοπή ΚΠόλεως, και άλλαι). Ο αριθμός των φερόντων τα οφφίκια δεν παρέμενεν σταθερός. Επηρεάζετο από τας εξωτερικάς συνθήκας της Εκκλησίας, την αίγλην και την πτωχείαν αυτής, αλλά και από τας εσωτερικάς αυτής ανάγκας.

Κατά τας ημέρας μας ο αριθμός των γενικώς επί παγκοσμίου επιπέδου σε σύγκρισιν προς το παρελθόν ηυξήθη σημαντικώς. Οπως θα καταδειχθή εις την συνέχειαν μέσα εις το Πατριαρχείον τούτο οι οφφικίαλοι οι διαμένοντες εις την έδραν του θρόνου και μερικοί εκτός αυτού έφθανον τας δύο δεκάδας περίπου. Κατά μίαν αρίθμησιν, πραγματοποιηθείσαν υπό του γράφοντος, το 1990, περί τα τέλη της Πατριαρχείας του ΚΠόλεως Δημητρίου (1972-1991), έφθανον τον συνολικόν αριθμόν των 1167 περίπου. Από αυτούς, οι 15 διέμενον εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν ΚΠόλεως. Εις ετέραν στατιστικήν υπό του ιδίου το 2000, μετά μίαν δεκαετίαν, ούτοι ήσαν:

Η Αδελφότης των Οφφικιάλων "Παναγία η Παμμακάριστος: 216
Το Τάγμα των Οφφικιάλων του "Αποστόλου Ανδρέου, ΗΠΑ: 750  Σύνολον: 966

Εξ αυτών 15 περίπου εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν ΚΠόλεως. Ο γενικός αριθμός κυμαίνεται περί την μίαν χιλιάδα περίπου. Εκ των ως άνω καταφαίνεται ότι ο αριθμός των οφφικιάλων εις το κέντρον παραμένει σήμερον ο αυτός ή εμειώθη κάπως. Ενώ παρουσιάζει αύξησιν εις τας επαρχίας του θρόνου, εις το εξωτερικόν και ιδίως την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αμερικής. Τούτο ήρχισε να γίνεται από της εποχής του ΚΠόλεως Αθηναγόρου και έξης (1948-1972). Εις τους οφφικιάλους της Α' πεντάδος εδόθη και διάφορα χρονικά διαστήματα, μέχρι του Κ' αιώνος, ο τίτλος μέγας, χάριν τιμής, τιμής ένεκεν, ή προς διάκρισιν ή αντιδιαστολήν εξ άλλων φερόντων το αυτό Οφφίκιον. Συνήθως μόνον εν πρόσωπον έφερε το τίτλον του μεγάλου, όπως ο Μέγας Πρωτοσύγκελλος, ο Μέγας Αρχιδιάκονος. Επί Αθηναγόρου πάλιν, αλλά και ενωρίτερον, σιωπηλώς και με ολίγα παραδείγματα, γινόμεθα μάρτυρες και εδώ μιας αλλαγής. Ο τίτλος Μέγας άρχισε να δίδεται εις περισσοτέρους του ενός αξιωματούχους. Επίσης κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, και συγκεκρι­μένως επί της πρωθιεραρχίας του ιδίου Πατριάρχου ήρχισε να προσφέρεται ο τίτλος αυτός και προς οφφικιάλους των κατωτέρων πεντάδων και ακόμη εκτός των εννέα πεντάδων. Πάντως καλόν θα είναι όπως τουντεύθεν, εάν είναι δυνατόν, επιδεικνύεται φειδώ επί του σημείου τούτου και μη γίνεται κατάχρησις ως προς την χρήσιν του επιθέτου Μέγας.

Ενθυμούμαι, προ 50ετίας περίπου, ότε εσυνέχιζον τας επί ειδικεύσει σπουδάς μου εις τας ΗΠΑ, κατά τα έτη 1948-1951, ότι είχον την ευλογίαν όπως λάβω εκύκλιον ειστολήν του ΚΠόλεως Αθηναγόρου, δια της οποίας ανηγγέλλετο η ίδρυσις του Τάγματος των Οφφικιάλων του Αποστόλου Ανδρέου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και ότι θα περιελάμβανεν εις τους κόλπους αυτού και τον γράφοντα. Η ίδρυσις τούτου κατέστη μία πραγματικότης. Παράλληλος, καίτοι μετά από τεσσάρας περίπου δεκαετίας, βαίνει και η ίδρυσις, κατόπιν εισηγήσεως του ΚΠόλεως Βαρθολομαίου, την 19ην Νοεμβρίου 1991, της Αδελφότητας των Όφφικιάλων της ΜΧΕ Παναγία ή Παμμακάριστος, με έδραν τας Αθήνας, της οποίας αδελφότητας αυτοδικαίως τυγχάνουν μέλη όλοι οι εις την Ευρώπην, την Ασίαν, την Αυστραλίαν, την Αφρικήν και την Αμερικήν (εκτός των ΗΠΑ) οφφικίαλοι της ΜΧΕ.

Η ίδρυσις των δύο τούτων σωμάτων με την επωνυμίαν:

α. Το Τάγμα του Αποστόλου Ανδρέου και

β. Η Αδελφότης "Παναγία η Παμμακάριστος", δι' ολόκληρον τον κόσμον συνιστά μίαν εξέλιξιν εις το σύστημα διοικήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Από ένα σώμα δυναμικόν περί τον Πατριάρχην εις την έδραν του λαμβάνει την μορφήν ενός κατεστημένου. Πάντως η μελέτη της ιστορίας, της ζωής και της δράσεως των δύο τούτων σωμάτων καταδεικνύει την ύπαρξιν ενός παρομοίου δυναμισμού εντός ενός ευρύτερου γεωγραφικού χώρου, εις ολόκληρον σχεδόν την οικουμένην.

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Ο γράφων αφιέρωσε μίαν Ιδιαιτέραν μονογραφίαν το 2000 δια την Αδελφότητα των Οφφικιάλων "Παναγία ή Παμμακάριστος". Ασφαλώς η συγγραφή μιας παρόμοιας μελέτης περί του αδελφού Τάγματος του Αποστόλου Ανδρέου εις τας ΗΠΑ, με Ιστορίαν και δράσιν πολλών δεκαετιών, θα ήτο αρκετά χρήσιμος. Καταλόγους των οφφικίων και των οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εκτός άλλων, εξέδωκαν κατά διαστήματα οι Μανουήλ Γεδεών, Σταύρος Ζερβόπουλος και Βασίλειος Σταυρίδης. Πάντως θα ήτο μία καλή ευκαιρία όπως καταρτισθή ένας κατάλογος, όσον το δυνατόν πληρέστερος και ακριβέστερος των οφφικίων / οφφικιάλων της ΜΧΕ δια μέσου των αιώνων υπό ενός προσώπου η μιας ομάδος ερευνητών. Ένα μέρος αυτής της προσπάθειας αποτελεί η παρούσα ταπεινή προσφορά δια τα έτη 1923-2000/2001, δια την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν ΚΠόλεως εξ 100 περίπου Οφφικιάλων. Αξίζει τον κόπον όπως γίνη μία εργοβιογραφική μελέτη των Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία θα απεδείκνυεν ότι τα διάφορα οφφίκια αντιπροσωπεύουν, ως επί το πλείστον, την εργασίαν, τα καθήκοντα και την υπηρεσίαν, που επιτελούν.

Ωσαύτως καλόν θα είναι όπως τα ετήσια ημερολόγια των επαρχιών του θρόνου παραθέτουν κάθε χρόνον και τους καταλόγους των εις τας περιοχάς των Οφφικιάλων της ΜΧΕ, όπως γίνεται συνήθως από μερικάς επαρχίας, την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αμερικής, την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Θυατείρων και ΜΒ, κ.ά.. Ίσως θα είναι ωφέλιμον να γίνεται το ίδιον και με το ημερολόγιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Εις την συνέχειαν παρατίθενται κατάλογοι :

1. Οι οφφικίαλοι, κατ' άλφαβητικήν σειράν. Εις τον κατάλογον τούτον καταγράφονται:

α) Το επώνυμον και το όνομα.
β) Το οφφίκιον.
γ) Ο Πατριάρχης, ο δίδων το οφφίκιον.
δ) Ο χρόνος της αναγορεύσεως.
ε) Το χρονικόν διάστημα του οφφικίου.
στ) Η εργασία, το επάγγελμα του τιμωμένου.

2. Τα οφφίκια, κατ' αλφαβητικήν σειρά και οι κάτοχοι τούτων κατά χρονολογικήν σειράν.

Προσεπάθησα όπως εμφανίσω έναν κατάλογον των υπό εξέτασιν οφφικιάλων πληρέστερον, όσον το δυνατόν κατά το ανθρώπινον, χωρίς λάθη και παραλείψεις προσώπων. Εύχομαι η προσπάθεια αυτή να υπήρξεν επιτυχής. Μετά πολλής χαράς θα δεχθώ την βοήθειαν και άλλων μελετητών, δια τυχόν παραλείψεις και αβλεψίας. Υποβάλλω τας θερμότερας των ευχαριστιών προς την ΑΘΠ τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον δια την παροχήν πο­λυτίμων πληροφοριών.

Ευχαριστώ τους φίλους συναδέλφους και οφφικιάλους, που ανταπεκρίθησαν εις τας προσωπικάς μου παρακλήσεις. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, αγαπητόν και σεβαστόν μου μαθητήν, δια τον πολύτιμον χρόνον, τον οποίον αφιέρωσεν μελετών τα μητρώα θανάτων των νεκροταφείων Βαλουκλή, Σισλή και της Μητροπόλεως Δέρκων. Θεωρώ χρέος όπως εκφράσω τας ευχαριστίας μου προς τον κ. Ιωάννην Ν. Παπαμιχαλάκην, Άρχοντα Μ. Υπομνηματογράφον της ΜΧΕ, Πρόεδρον των Οφφικιάλων "Παναγία Παμμακάριστος", δια την δημοσίευσιν της παρούσης εργασίας μου, εις το Περιοδικών "Παμμακάριστος".

Σάββατον 1 Σεπτεμβρίου 2001

Αρχή της Ινδίκτου Η Σύναξις της εν τω Πατριαρχικώ Ναώ Εικόνος της Ύπεραγίας Θεοτόκου της επιλεγόμενης "Της Παμμακάριστου"

 Βασίλειος Θ. Σταυρίδης

horizontal rule

2. ΟΙ ΟΦΦΙΚΙΑΛΟΙ, ΚΑΤ' ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΝ ΣΕΙΡΑΝ

Αγγελίδης Αθανάσιος, Πριμικήριος , ΚΠόλεως (ΚΠ) Βαρθολομαίος, 20 Απριλίου 1996,  Έμπορος.
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Μέγας Λογοθέτης, ΚΠ Δημήτριος, 17 Δεκ. 1989 - 5 Ιουνίου 2001. θάν., Βιομήχανος-Επιχειρηματίας.
Αιγινίτης Δημήτριος, (Μ.) Διδάσκαλος της Μ.Χ.Ε., ΚΠ Φώτιος Β', Απρ. 1931 - 14 Μαρτίου 1934. θάν. Καθηγητής Πανεπιστημίου, Διευθυντής Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Αίμιλιάδης Βασίλειος, (Μ.) Μυρεψός, ΚΠ Βασίλειος Γ, Ιαν. 1928 -1967 θάν. Φαρμακοποιός.
Αναγνωστόπουλος Βασίλειος, Διδάσκαλος της Εκκλησίας, ΚΠ Βαρθολομαίος, 28 Αυγούστου 1994.- Ομότιμος Καθηγητής της Ιεράς θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Αναστασιάδης Γεώργιος, Μέγας Οικονόμος, ΚΠ Βενιαμίν, 25 Ιαν. 1941 - 8 Ιουνίου 1977, θάν. Καθηγητής της Ιεράς θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου των Χίων.
Ανεστίδης Αδαμάντιος, Προστάτης των Γραμμάτων, ΚΠ Βαρθολομαίος, 6 Ιαν. 1987., Καθηγητής Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως.
Αρίσταρχης Σταυράκης Βέης, Μέγας Λογοθέτης. ΚΠ Γρηγόριος Στ, το β', 1867 - 26 Αύγ. 1925, θάν. Συγγραφεύς, Νομικός, Δημοσιογράφος, Κρατικός Υπάλληλος.
Αστέρης Λεωνίδας, Πρωτοψάλτης. ΚΠ Δημήτριος, 9 Σεπτεμβρίου 1984 -. Ο ούτος Πατριάρχης, Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής ΚΠόλεως, 4 Φεβρ. - 9 Σεπτεμβρίου 1984. Πρωταγωνιστής της Λυρικής Σκηνής ΚΠόλεως. Διδάσκει εις το Πανεπιστήμιον Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης.

 

Βαλλίας Συμεών, (Μ.) Πρωτέκδικος. ΚΠ Βενιαμίν 22 Φεβρ. 1944 -14 Μαΐου 1954 θάν. Νομικός.
Βάντσος Χρήστος, Ιερομνήμων, ΚΠ Βαρθολομαίος, 24 Μαρτίου 2000. Καθηγητής Πανεπιστημίου.
Βαξεβανίδης Γρηγόριος, Αγιογράφος. ΚΠ. Αθηναγόρας (1948-1972), απέθανεν. Μικροβιομήχανος.
Βαρναλίδης Σωτήριος, Υπομνηματογράφος. ΚΠ Βαρθολομαίος, 1 Οκτ. 1997., Καθηγητής Πανεπιστημίου.
Βιγγόπουλος Ευστάθιος, Λαμπαδάριος. ΚΠ Γερμανός Ε', 29 Μαίου 1916 - 8 Φεβρ. 1938 θάν. Ο ίδιος Πατριάρχης (1913-1916), Β' Δομέστικος.
Βουδούρης Άγγελος, Α' Δομέστικος. ΚΠ Γρηγόριος Ζ , 1924-1926. Απέθανε τον Ιανουάριον 1951. Μουσικός, θεολόγος, Καθηγητής Μέσης Εκπαιδεύσεως. Συγγραφεύς.
 
Γαβριηλίδης Γαβριήλ, Ιερομνήμων. ΚΠ Αθηναγόρας, 13 Ιουνίου 1961. Απέθανεν. Γραμματεύς των Πατριαρχείων.
Γεδεών Εμμανουήλ, Μέγας Χαρτοφύλαξ. ΚΠ Κωνσταντίνος Ε', 1897 - Οκτ. 1943, θάν. Ιωακείμ Γ, Χρονογράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 1901-1943. Ιστορικός, Δημοσιογράφος, Συγγραφεύς.
Γεωργιάδης Ελευθέριος, Λαμπαδάριος. ΚΠ Αθηναγόρας, 1968-1978, ανεχώρησεν. Λογιστής.
Γεωργιάδης Ευάγγελος, Μέγας Πρωτέκδικος. ΚΠ Αθηναγόρας (1948-1972) - Σεπτ. 1990, θάν. Έμπορος.
Γκώκας Κυριάκος, Μέγας Λογοθέτης. ΚΠ Βενιαμίν, 24/27 Φεβρ. 1942 -3 Απριλ 1952, θάν. Νομικός.

 

Δανιηλίδης Νικόλαος, Λαμπαδάριος. ΚΠ Αθηναγόρας, 1960/1961-1965, θάν. Μάξιμος Ε', Α' Δομέστικος, 1947-1960/1961.
Διαμαντόγλου Χαρίλαος, Μέγας Ιερομνήμων. ΚΠ Δημήτριος (1972-1991). Ιατρός.
 
Εμμανουηλίδης Βασίλειος, Λαμπαδάριος. ΚΠ Δημήτριος, 1978-1997, ανεχώρησεν. Μουσικός, Καθηγητής Μέσης Εκπαιδεύσεως.

 

Ζώης Σωτήριος (Μ.) Ιερομνήμων. ΚΠ Βενιαμίν, Απρ. 1944 - 5 Αύγ. 1960 θάν. Γραμματεύς των Πατριαρχείων.
Ζώτος Αλέξανδρος, Μέγας Κατηχητής. ΚΠ Ιωακείμ Γ', το β' (1901-1912), 17 Δεκ. 1927. Επίσκοπος Τρα­χείας, 17 Δεκ. 1927 - 6 Ιουλίου 1933, θάν.

Ηγουμενίδης Βασίλειος, Αγιογράφος. ΚΠ Βαρθολομαίος, 12 Ιουνίου 1995 -. Ζωγράφος.

Θανάσογλου Πρόδρομος, Μυρεψός, ΚΠ Αθηναγόρας, 1968-. Ιατρός, Μικροβιολόγος.
Θεοδωρίδης Παναγιώτης, Μέγας Κατηχητής. ΚΠ Αθηναγόρας (1948-1972)-. Διευθυντής της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, Ιερατικά καθήκοντα, Προϊστάμενος Μουχλίου.
Θεοφανίδης Θεοφάνης, Πριμικήριος. ΚΠ Αθηναγόρας, 20 Οκτ. 1968 - 10 Απρ. 1982 θάν. Έμπορος, Συγγραφεύς.
Θωμάδης Κωνσταντίνος, Μυρεψός. ΚΠ Νεόφυτος Η', Ιαν. 1894-1923, θάν. ΚΠ Κωνσταντίνος Ε', Κοσμήτωρ του Μυροφυλακίου. Φαρμακοποιός.

 

Ιστεκλής Νικόλαος, Πρωτοψάλτης της Ι. Αρχιεπισκοπής Κ/πόλεως. ΚΠ Βαρθολομαίος, 28 Δεκ. 1996 -. Εκπαιδευτικός.
Ιωαννίδης Δημήτριος, Ορφανοτρόφος. ΚΠ Βαρθολομαίος, 1 Νοεμβρίου 1992 - 30 Απρ. 1999, θάν. Επιχειρηματίας.

 

Καλλίνικος Κωνσταντίνος, Μέγας Οικονόμος.  ΚΠ Φώτιος Β', 1930 - 27 Οκτ. 1940, θάν. Ιεροκήρυξ, Συγγραφεύς, Ιερατικός Προϊστάμενος Μάντσεστερ Αγγλίας.
Καλούμενος Δημήτριος, Φωτογράφος της Πατριαρχικής Αυλής. ΚΠ Αθηναγόρας (1948-1972). Απέθανεν, 1964. (;).
Καραμουράτογλου Θεοδόσιος, Μέγας Χαρτοφύλαξ. ΚΠ Αθηναγόρας, 14 Μαρτίου 1972 -. Ιατρός, Διευθυντής των νοσο­κομείων Βαλουκλή.
Καραμουράτογλου Σοφία, Αρχόντισσα του Οικουμενικού θρόνου. ΚΠ Αθηναγόρας, 26 Νοεμβρίου 1971 -1976 θάν. Οικοδέσποινα.
Κενάνογλου Κωνσταντίνος, Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής ΚΠόλεως. ΚΠ Δημήτριος (1972-1991) - Οκτ. 1986, θάν, Επιμελητής Μεγάλης του Γένους Σχολής.
Κοκκολάτος Κλεόβουλος, (Μ.) Ρεφερενδάριος, ΚΠ Γρηγόριος Ζ', 1924 - Μάρτιος 1944/Β' Κυριακή των Νηστειών, Μνημόσυνον. Ιατρός.
Κωνσταντινίδης Παναγιώτης, Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής ΚΠόλεως. ΚΠ Δημήτριος, 1986-1997 θάν. Ηλεκτρολόγος.
Λαδάς Ιωάννης, Έκδικος. ΚΠ Φώτιος Β, Φεβρ. 1937-Απέθανεν. Νομικός.
Λαιμός Γεώργιος, Μέγας Λογοθέτης. ΚΠ Δημήτριος, 21 Ιαν. -1 Μαρτίου 1975 θάν. Μεγαλοεπιχειρηματίας.
Λογαρίδης Σταύρος, Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής ΚΠόλεως. ΚΠ Αθηναγόρας (1948-1972) - Απέθανεν.

 

Μαγουρης Δημήτριος, Β' Δομέστικος. ΚΠ Βενιαμίν, 1 Μαρτίου - 31 Δεκ. 1938.
Μαδυτινός Αθανάσιος, Δεπουτάτος. ΚΠ Βαρθολομαίος, 25 Ιουλίου 1992-21 Οκτ. 1996. θάν. Ασφαλι­στής.
Μακρίδης Κωνσταντίνος, (Μ) Πριμικήριος. ΚΠ Βασίλειος Γ, 25 Δεκ. 1928 -19 Ιουνίου 1951, θάν. Γραμματεύς των Πατριαρχείων.
Μαυράκης Γεώργιος, Β' Δομέστικος. ΚΠ Μάξιμος Ε', 1947-1948, Οκτ. 1987 θάν. Μαυροφρίδης Αναστάσιος, (Μ.) Υομνηματογράφος. ΚΠ Δημήτριος. 10 Ιουλίου 1986 -10 Αύγ. 2000 θάν. Έμπορος.
Μιρμίρογλου Βλαδίμηρος, Μέγας Ρήτωρ. ΚΠ Βασίλειος Γ', 1925-4 Σεπτ. 1966, θάν. Νομικός.
Μισιρλόγλου Αναστάσιος, Ακτουάριος. ΚΠ Βενιαμίν, 28 Μαίου 1937. Το 1947 έζη. Απέθανεν. Καθηγητής ΑΠΘ.
Μιχαηλίδης Αναστάσιος, Α' Δομέστικος, ΚΠ Βασίλειος Γ', 1928-1947 θάν. ΚΠ Γερμανός Ε', Β' Δομέστικος, 1918-1928, Τεχνίτης.
Μόσχος Αχιλλεύς, Μέγας Χαρτοφύλαξ, ΚΠ Βενιαμίν, 22 Φεβρουαρίου 1944 -15 Δεκ. 1966, θάν. Νομικός.
Μουαμελέτζογλου Τιμολέων, Χαρτουλάριος, ΚΠ Βενιαμίν, 22 Φεβρουαρίου 1944 -1 Ιαν. 1950, θάν.

 

Ναυπλιώτης Ιάκωβος, Πρωτοψάλτης, ΚΠ Ιωακείμ Γ, το α' 1911-1968,5/12 Δεκ. 1942, θάν. Ο Αυτός, το α', Β' Δομέστικος, 1882-1888, Διονύσιος Ε', Α' Δομέ­στικος, 1888-1905, Ιωακείμ Γ', το β', Λαμπαδάριος 1905-1911.
Νικολαϊδης Βασίλειος, Πρωτοψάλτης, ΚΠ Αθηναγόρας, 2 Απριλίου 1966 - 4 Ιαν. 1985 θάν. Καθηγητής Μέσης Εκπαιδεύσεως.
Νικολόπουλος Αντώνιος, (Μ) Νομοφύλαξ, ΚΠ Βασίλειος Γ', Απρίλιος 1929-τό 1947 έζη. Απέθανεν. Διπλωμα­τικός.
Νταμπάνης Κωνσταντίνος, Καστρήνσιος, ΚΠ Δημήτριος (1972-1991) - Θεολόγος Οδοντίατρος.

Ονουφριάδης Βασίλειος, Μουσικοδιδάσκαλος της ΜΧΕ, ΚΠ Γρηγόριος Ζ', 12 Ιουλίου 1924 -12 Οκτωβρίου 1948, θάν.

Παϊκόπουλος Δημοσθένης, Β' Δομέστικος, ΚΠ Αθηναγόρας, 1954-1960.
Παμούκογλου Κυριάκος, Ορφανοτρόφος, ΚΠ Αθηναγόρας (19481972) - 24 Ιουλίου 1972, θάν., Βιομήχα­νος/Εργοστασιάρχης.
Παναγιωτίδης Ιωάννης, Διδάσκαλος του Ευαγγελίου, ΚΠ Βενιαμίν, 6 Αύγ. 1943 - 16 Ιουνίου 1968, θάν. Καθηγητής της Ιεράς θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Παπαδόπουλος Γεώργιος, Μέγας Πρωτέκδικος, ΚΠ Ιωακείμ Γ', το β', 4 Δεκ. 1902 - 24 Αύγ. 1938, θάν. Δημοσιογρά­φος, Συγγραφεύς, Μουσικός, Διδάσκαλος.
Παπαδόπουλος Ιωάννης (Μ), Υπομνηματογράφος, ΚΠ Βασίλειος Γ', 2 Σεπτ. 1929 -1947, θάν. (;). Καθηγητής Πανεπιστημίου.
Παπαδόπουλος Στέφανος, Νοτάριος, ΚΠ Βαρθολομαίος, 20 Απρ. 1996- ΚΠ Δημήτριος, Πριμικήριος, 25 Δεκ. 1984 - 20 Απρ. 1996. Δημοσιογράφος, Συγγραφεύς, Ποιητής.
Παπαΐωάννου Χρήστος, (Μ.), Πρωτονοτάριος, ΚΠ Ιωακείμ Γ, το β', 1912 -19 Φεβρ. 1937, θάν. Θεολόγος.
Παπάς Μιλτιάδης, Α' Δομέστικος, ΚΠ Βαρθολομαίος, 29 Μαρτίου 1997. Ιεροψάλτης.
Παριζιάνος Αντώνιος, Λαμπαδάριος της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής ΚΠόλεως, ΚΠ Βαρθολομαίος, 28 Δεκ. 1996. Καθηγητής δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως.
Πασαδαίος Αριστείδης, Πρωτομαϊστωρ, ΚΠ Δημήτριος 1990. Αρχιτέκτων, Καθηγητής της Ιεράς θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Πετρόχειλος Ανδρέας, Β' Δομέστικος, ΚΠ Αθηναγόρας, 1951-1954.
Πρίγγος Κωνσταντίνος, Πρωτοψάλτης, ΚΠ Βενιαμίν, 1 Μαρτίου 1939 -1959, Φεβρ. 1964, θάν. ΚΠ Ιωακείμ Γ', το β', Β' Δομέστικος, 1911-1913, ΚΠ Βενιαμίν, Λαμπαδάριος, 1 Φεβρ. 1938 -1 Μαρτίου 1939.

 

Σακκουλίδης, Μελέτιος, Μέγας Οικονόμος, ΚΠ Δημήτριος, 25 Οκτ. 1985., Ιερατ. Προϊστάμενος Κοινότητος Κοντοσκαλίου.
Σινιόσογλου Αλέξανδρος, (Μ.) Ορφανοτρόφος, ΚΠ Ιωακείμ Γ', τύ β', (1901 -1912) - απέθανεν. Επιχειρηματίας, Βιομήχανος.
Στανίτσας Θρασύβουλος, Πρωτοψάλτης, ΚΠ Αθηναγόρας, Κυριακή της Σταυρ/νήσεως, 1961-1964,18 Αύγ. 1987, θάν. ΚΠ Βενιαμίν, Λαμπαδάριος, 1 Μαρτίου 1939-1961.
Σταυρίδης Βασίλειος, Διδάσκαλος του Ευαγγελίου, ΚΠ Βαρθολομαίος, 1 Ιαν. 1992 -. Καθηγητής της Ιεράς θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Συμεωνίδης Νικόλαος, Β' Δομέστικος, ΚΠ Βενιαμίν, 1939-1946. Απέθανεν. Γραμματεύς των Πατριαρχείων.
Τζαμπάζογλου Μιλτιάδης, Μέγας Ρήτωρ, ΚΠ Δημήτριος, 14 Απριλίου 1973 -1987, θάν. Έμπορος.
Τζατζόπουλος Γεώργιος, Καστρήνσιος, ΚΠ Βενιαμίν, 9 Μαΐου 19440-22 Απριλίου 1980, θάν. Έμπορος.
Τολλάρος Νικόλαος, Β' Δομέστικος, ΚΠ Αθηναγόρας, 1949-1950,1955, θάν. Υπάλληλος.
Τοπαλόγλου Πρόδρομος, Β' Δομέστικος,   
ΚΠ Φώτιος Β', 1931-1938, απέθανεν. Τριανταφυλλίδης Γρηγοριος, (Μ) Δικαιοφύλαξ, ΚΠ Βασίλειος Γ' (1929-1935) - απέθανεν. Νομικός.
Τσοκανάς Δημήτριος, Λαμπαδάριος της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής ΚΠόλεως. ΚΠ Δημήτριος (1972-1991). Λογιστής.

 

Φιλανθίδης Χαρίλαος, Α' Δομέστικος. Προύσης Δωρόθεος, Τοποτηρητής, 1919-1923. Απέθανεν.   
Φλοίκος Στυλιανός, Β' Δομέστικος, ΚΠ Βαρθολομαίος, 16 Απρ. 2001-. Φοιτητής.
Φραγκόπουλος Δημήτριος, Διδάσκαλος του Γένους, ΚΠ Βαρθολομαίος,, 30 Ιαν. 1994. Λυκειάρχης Ζωγραφείου Λυκείου.
Φωτιάδης Εμμανουήλ, (Μ.) Πρωτονοτάριος, ΚΠ Βενιαμίν, 1944 - 1 Μαίου 1988 θάν. Καθηγητής της Ιεράς θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

 

Χαριατίδης Ιωάννης, Λαμπαδάριος, ΚΠ Βαρθολομαίος, 29 Μαρτίου 1977 - ΚΠ Αθηναγόρας, Α' Δομέστικος, 1966 - 29 Μαρτίου 1997. Λογιστής.
Χαρισιάδης Χαραλάμπης, Υπομνηματογράφος,  ΚΠ Αθηναγόρας, 10 Σεπτ. 1968 - 26 Νοεμβρίου 1983, θάν. Γραμματεύς Α' πατριαρχικού γραφείου.
Χαρισιάδου Αικατερίνη, Αρχόντισσα, ΚΠ Αθηναγόρας, 10 Σεπτ. 1968. Οικοδέσποινα. Χατζηδάκης Γεώργιος, (Μ) Διδάσκαλος των Ελληνικών Γραμμάτων της ΜΧΕ, ΚΠ Φώτιος Β', Φεβρ. 1935. Απέθανεν. Καθηγητής Πανεπιστημίου.
Χατζηχρήστος (στου) Στέφανος, Αρχιτέκτων των Πατριαρχείων, ΚΠ Βενιαμίν, 1942-1947 (έζη). Απέθανεν.
Χολλεμπάχ Γεώργιος, Μέγας Λογοθέτης, ΚΠ Δημήτριος, 14 Απρ. 1973 - 4 Ιαν. 1975, θάν. Φώτιος Β' (Μ.) Χαρτουλάριος, 8 Φεβρ. 1944-14 'Απρ. 1973 Επιχειρηματίας. Χουδαβερδόγλου (Θεόδοτος), Σοφοκλής Αβραάμ, (Μ) Δικαιοφύλαξ ΚΠ Μάξιμος Ε', Οκτ. 1946 (Χειροθεσία: 25 Μαρτίου 1947) - απέθανεν. Έμπορος, Συγγραφεύς.

Ψάχος Κωνσταντίνος, (Μ.) Μουσικοδιδάσκαλος, Κληρικός της Πατριαρχικής Αυλής της ΜΧΕ. ΚΠ Ιωακείμ Γ', Ιούνιος 1911 -1949, θάν.

horizontal rule

2. ΤΑ ΟΦΦΙΚΙΑ, ΚΑΓ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗΝ ΣΕΙΡΑΝ

ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΟΥΤΩΝ, ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΠΚΗΝ ΣΕΙΡΑΝ

Αγιογράφος

Βαξεβανίδης Γρηγοριος, ΚΠ Αθηναγόρας (1948-1972). Απέθανεν.
Ηγουμενίδης Βασίλειος, 1995-

Αχτουάριος

Μισιρλόγλου Αναστάσιος, 1937-1947 (έζη). Απέθανεν

Αρχιτέκτων των Πατριαρχείων

Χατζηχρήστου (-ός) Στέφανος, 1942-1947 (έζη). Απέθανεν.

Αρχόντισσα

Χαρισιάδου Αικατερίνη, 1968-
Καραμουράτογλου Σοφία, 1971-1976, θάν.

Δεπουτάτος

Μαδυτινός Αθανάσιος, 1992-1996, θάν.

Διδάσκαλος του Γένους

Φραγκόπουλος Δημήτριος, 1994-

Διδάσκαλος της Εκκλησίας

Άνασταστόπουλος Βασίλειος, 1994-

Διδάσκαλος των Ελληνικών Γραμμάτων

(Μ.) Χατζηδάκης Γεώργιος, 1935-. Απέθανεν.

Διδάσκαλος του Ευαγγελίου

Παναγιωτίδης Ιωάννης, 1943-1968, θάν.
Σταυρίδης Βασίλειος, 1992-

Διδάσκαλος της ΜΧΕ

(Μ.) Αιγινήτης Δημήτριος, 1931-1934, θάν.

Δικαιοφύλαξ

(Μ.) Τριανταφυλλίδης Γρηγοριος,
Βασίλειος Γ' (1925-1929). Απέθανεν.
Χουδαβερδόγλου (θεόδοτος), Σοφοκλής Αβραάμ, 1946/1947-. Απέθανεν.

Α' Δομέστικος

Ναυπλιώτης Ιάκωβος, 1888-1905.
Φιλανθίδης Χαρίλαος, 1919-1923, θάν. (;)
Βουδούρης Άγγελος, 1924-1926.
Μιχαηλίδης Αναστάσιος, 1928-1947
Δανιηλίδης Νικόλαος, 1947-1960/1961
Χαριατίδης Ιωάννης, 1966-1997
Παπάς Μιλτιάδης, 1997 -.

Β' Δομέστικος

Ναυπλιώτης Ιάκωβος, 1882-1888
Πρίγγκος Κωνσταντίνος, 1911-1913
Βιγγόπουλος Ευστάθιος, 1913-1916
Μιχαηλίδης Αναστάσιος, 1918-1928
Τοπαλόγλου Πρόδρομος, 1931-1938
Μαγούρης Δημήτριος, 1938
Συμεωνίδης Νικόλαος 1939-1946.
Μαυράκης Γεώργιος, 1947-1948
Τολλάρος Νικόλαος, 1949-1950
Πετρόχειλος Ανδρέας, 1951-1954.
Παϊκόπουλος Δημοσθένης, 1954-1960
Δικαστόπουλος Νικόλαος, 1964-1982
Φλοίκος Στυλιανός, 2001-

Έκδικος

Λαδάς Ιωάννης, 1937-. Απέθανεν.

Ιερομνήμων

(Μ) Ζώης Σωτήριος, 1944-1960.
Γαβριηλίδης Γαβριήλ,  Απέθανεν.
(Μ.) Διαμαντόγλσυ Χαρίλαος, ΚΠ Δημήτριος (1972-1991)-.
Βάντσος Χρήστος, 2000-

Καστρήνσιος

Τζατζόπουλος Γεώργιος, 1944-1980. θάν.
Νταμπάνης Κωνσταντίνος, ΚΠ Δημήτριος (1972-1991)-.

Μέγας Κατηχητής

Ζώτος Αλέξανδρος, ΚΠ Ιωακείμ Γ, το β, (1901-1912)-1927.
Θεοδωρίδης Παναγιώτης, ΚΠ Αθηναγόρας (1948-1972)-

Λαμπαδάριος

Ναυπλιώτης Ιάκωβος, 1905-1911.
Βιγγόπουλος Ευστάθιος, 1916-1938
Πρίγγος Κωνσταντίνος, 1938-1939
Στανίτσας Θρασύβουλος, 1939-1961
Δανιηλίδης Νικόλαος, 1960/1961-1965
Γεωργιάδης Ελευθέριος, 1968-1978.
Εμμανουηλίδης Βασίλειος, 1978-1997.
Χαριατίδης Ιωάννης, 1997-

Λαμπαδάριος της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής ΚΠόλεως

Τσάκωνας Δημήτριος, ΚΠ Δημήτριος (1972-1991)-.
Παριζιάνος Αντώνιος, 1996-.

Μέγας Λογοθέτης

Αριστάρχης Σταυράκης, 1867-1925, θάν.
Γκιώκας Κυριάκος, 1942-1952, θάν.
Χολλεμπάχ Γεώργιος, 1973-1975, θάν.
Λαιμός Γεώργιος, 1975, θάν.
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, 1989-2001, θάν.

Μουσικοδιδάσκαλος της ΜΧΕ

Ψάχος Κωνσταντίνος, 1911-1949.
Ονουφριάδης Βασίλειος, 1924-1948, θάν.

Μυρεψός

Θωμάδης Κωνσταντίνος, 1984-1923, θάν. (;)
(Μ) Αιμιλιάδης Βασίλειος, 1928-1967, θάν.
Θανάσογλου, Πρόδρομος, 1968-.

Νομοφύλαξ

(Μ.) Νικολόπουλος Αντώνιος, 1929-1947 (έζη).

Νοτάριος

Παπαδόπουλος Στέφανος, 1996-

Μέγας Οικονόμος

Καλλίνικος Κωνσταντίνος, 1930-1940.
Αναστασιάδης Γεώργιος, 1941-1977
Σακκουλίδης Μελέτιος, 1985-

Ορφανοτρόφος

(Μ.) Σινιόσογλου Αλέξανδρος του Συμεών, ΚΠ Ιωακείμ Γ', το β
(1901-1912)-. Απέθανεν.
Γαμουκογλου Κυριάκος, ΚΠ Αθηναγόρας (1948-1972)-1972, θάν.
Ιωαννίδης Δημήτριος, 1992-1999, θάν.

Πριμικήριος

Μακρίδης Κωνσταντίνος, 1928-1951, θάν.
Θεοφανίδης Θεοφάνης, 19688-1982, θάν.
Παπαδόπουλος Στέφανος, 1984-1996
Αγγελίδης Αθανάσιος, 1996-

Προστάτης των Γραμμάτων

Ανεστίδης Αδαμάντιος, 1997-

Μέγας Πρωτέκδικος

Παπαδόπουλος Γεώργιος, 1902-1938, θάν.
Βάλλιας Συμεών, 1944-1954, θάν.
Γεωργιάδης Ευάγγελος, ΚΠ Αθηναγόρας (1948-1972)-1900. θάν.

Πρωτομαϊστωρ

Πασαδαίος Αριστείδης, 1990-

Πρωτονοτάριος

(Μ.) Παπάίωάννου Χρήστος, 1912-1937.
(Μ.) Φωτιάδης Εμμανουήλ, 1944-1988, θάν.

Πρωτοψάλτης

Ναυπλιώτης Ιάκωβος, 1911-1938.
Πρίγγος Κωνσταντίνος, 1939-1959
Στανίτσας Θρασύβουλος, 1961-1964
Νικολαϊδης Βασίλειος, 1966-1985, θάν.
Αστέρης Λεωνίδας, 1984-.

Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής ΚΠόλεως

Λογαρίδης Σταύρος, ΚΠ Αθηναγόρας (1948-1972), Απέθανεν.
Κενανόγλου Κωνσταντίνος, ΚΠ Δημήτριος (1972-1991)-1986, θάν.
Αστερής Λεωνίδας, ΚΠ Δημήτριος, 1984.
Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης, 1986-1997, θάν.
Ιστεκλής Νικόλαος, 1996-

Ρεφερενδάριος

(Μ.) Κοκκολάτος Κλεόβουλος, 1924-1944, το μνημόσυνόν του.
(Μ.) Χολλεμπάχ Γεώργιος, 1944-1973

Μέγας Ρήτωρ

Μιρμίρογλου Βλαδίμηρος, 1925-1966, θάν.
Τζαμπάζογλου Μιλτιάδης, 1973-1987, θάν.

Υπομνηματογράφος

(Μ.) Παπαδόπουλος Ιωάννης του Βασιλάκη, 1929-1947, θάν. (;)
Χαρισιάδης Χαραλάμπης, 1968-1983, θάν.
(Μ.) Μαυροφρύδης Αναστάσιος, 1986-2000, θάν.
Βαρναλίδης Σωτήριος, 1997-.

Φωτογράφος της Πατριαρχικής Αυλής

Καλούμενος Δημήτριος, ΚΠ Άθηναγόρας (1948-1972) - Απέθανεν.

Χαρτουλάριος

(Μ.) Χολλεμπάχ Γεώργιος, 1932-1944.
Μουατελετζόγλου Τιμολέων, 1944-1950, θάν.

Μέγας Χαρτοφύλαξ

Γεδεών Μανουήλ, 1897-1943, θάν.
Μόσχος Αχιλλεύς, 1944-1966.
Καραμουράτογλου Θεοδόσιος, 1972-

Χρονογράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Γεδεών, Μανουήλ, 1901-1943, θάν.

 

 

Home ]
Last modified: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 22,  2021